Algemene voorwaarden permanente make-up en beauty

 

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling inclusief acties, en transacties tussen Arty-Chique Beauty en een cliënt waarop Arty-Chique Beauty voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Recht
Arty-Chique Beauty verklaart aan de cliënt dat zij zich naar beste vermogen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de cliënt. Arty-Chique Beauty kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, aangezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. Mocht het beoogde resultaat als gevolg van de huid van de cliënt niet gerealiseerd kunnen worden, dan kunt u aanspraak maken op restitutie van eventuele vooraf betaalde vervolgbehandelingen. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats.

De cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en deze dient binnen 6 à 8 weken, maar uiterlijk binnen 12 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Arty-Chique Beauty is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat. Arty-Chique Beauty is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven. Voor het geval Arty-Chique Beauty aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Arty-Chique Beauty voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt als de cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen als de cliënt Arty-Chique Beauty ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zaken relevante informatie.

 

Inspanningen
Arty-Chique Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Arty-Chique Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Kwaliteit & tevredenheid
Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Arty-Chique Beauty hoog in het vaandel.
Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

 

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch aan Arty-Chique Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Arty-Chique Beauty 50,- euro voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Arty-Chique Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien er 2 keer geannuleerd wordt kan Arty-Chique Beauty 50,- euro verrekenen voor een eventuele 3e afspraak.

Arty-Chique Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Betaling
Arty-Chique Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Arty-Chique Beauty de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.

 

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Arty-Chique Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Arty-Chique Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Arty-Chique Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een Informed consent. Arty-Chique Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG.

Arty-Chique Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Arty-Chique Beauty gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Geheimhouding
Arty-Chique Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Arty-Chique Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid
Arty-Chique Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Arty-Chique Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Arty-Chique Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

 

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Arty-Chique Beauty. Arty-Chique Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Arty-Chique Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Arty-Chique Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of mediator.

Zowel Arty-Chique Beauty als de cliënt hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Arty-Chique Beauty heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De cliënt heeft de inspanningsverplichting om Arty-Chique Beauty de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat Arty-Chique Beauty geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

 

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het recht de Arty-Chique Beauty cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Beschadiging & diefstal
Arty-Chique Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Arty-Chique Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Social Media
Arty-Chique Beauty is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de cliënt op Facebook en Instagram en waarvoor de cliënt toestemming heeft gegeven.